رای به سایت :
829
محبوب
حوزه 244 معرفت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
چهارشنبه 04 مهر 1397 -

توزیع بروشورهای بهداشتی
توزیع بروشورهای بهداشتی

توزیع بروشورهای بهداشتی در سطح پایگاه شهید بهشتی انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی 1396/02/10