پایگاه مقاومت بسیج شهید جعفر احمدی
 
شنبه 29 دي 1397 -

رای به سایت :
127
محبوب

گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/08/13
گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/08/13
    تاریخ› دوشنبه 14 آبان 1397 - 02:00

گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/08/13

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/08/11
گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/08/11
    تاریخ› جمعه 11 آبان 1397 - 17:34

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/08/11

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
    تاریخ› پنجشنبه 10 آبان 1397 - 18:37

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/08/10

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
    تاریخ› پنجشنبه 10 آبان 1397 - 18:34

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/08/10

گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/08/10
    تاریخ› پنجشنبه 10 آبان 1397 - 18:30

گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/08/10

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/08/04
گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/08/04
    تاریخ› شنبه 05 آبان 1397 - 17:59

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/08/04

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/08/03
گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/08/03
    تاریخ› پنجشنبه 03 آبان 1397 - 19:16

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/08/03

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/08/03
گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/08/03
    تاریخ› پنجشنبه 03 آبان 1397 - 19:13

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/08/03

گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/08/03
گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/08/03
    تاریخ› پنجشنبه 03 آبان 1397 - 19:08

گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/08/03

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
    تاریخ› پنجشنبه 26 مهر 1397 - 17:30

گزارش تصویری از حلقه های هفتگی صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
    تاریخ› پنجشنبه 26 مهر 1397 - 17:26

گزارش تصویری از بازی های هفتگی پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

گزارش تصویری از تنیس روی میز  هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26
    تاریخ› پنجشنبه 26 مهر 1397 - 17:20

گزارش تصویری از تنیس روی میز هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/07/22
گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/07/22
    تاریخ› دوشنبه 23 مهر 1397 - 00:52

گزارش تصویری از آموزش و اصول فن مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی روز یکشنبه مورخ 97/07/22

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/07/20
گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/07/20
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 17:06

گزارش تصویری از فوتبال سالنی در باغ ناحیه مسلم بن عقیل طرح تعالی و نشاط پایگاه شهید جعفر احمدی روز جمعه مورخ 97/07/20

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 17:02

گزارش تصویری از حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 97/07/19

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
    تاریخ› جمعه 20 مهر 1397 - 16:58

گزارش تصویری از بازی پلی استیشن هفتگی در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 20:40

گزارش تصویری از تنیس روی میز در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19

گزارش تصویری از آموزش مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی یکشنبه مورخ 97/07/15
گزارش تصویری از آموزش مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی یکشنبه مورخ 97/07/15
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 23:16

گزارش تصویری از آموزش مداحی در پایگاه شهید جعفر احمدی یکشنبه مورخ 97/07/15

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/07/12
گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی تابستان مورخ 97/07/12
    تاریخ› جمعه 13 مهر 1397 - 17:03

گزارش تصویری از بازی های تنیس روی میز پایگاه شهید جعفر احمدی طرح نشاط و تعالی مورخ 97/07/12

گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط مورخ 97/07/12
گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط مورخ 97/07/12
    تاریخ› جمعه 13 مهر 1397 - 16:57

گزارش تصویری از بازیهای پلی استیشن در پایگاه شهید جعفر احمدی طرح تعالی و نشاط مورخ 97/07/12

RSS
1 2 3 4... 12